Duplikaty

Duplikat homologacji LPGOsoba składająca wniosek o wydanie duplikatu paszportu z protokołu badania i decyzji dla zbiornika LPG, który ma zamontowany w swoim pojeździe zobowiązana jest do następujących czynności:

– podanie pełnej nazwy firmy ( imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych ), a także adresu z kodem pocztowym, numerem NIP (PESEL) i numeru telefonu kontaktowego,

– własnoręczny podpis na wniosku w przypadku osoby fizycznej, lub osoby do tego upoważnionej w przypadku osób prawnych ( wymagane jest tu potwierdzenia posiadania niniejszych uprawnień w postaci wypisu z KRS, w której będzie zawarte reprezentowanie osoby prawnej na zewnątrz )

– podanie danych identyfikacyjnych zbiornika ( producent, numer fabryczny, rok budowy, numer seryjny, pojemność,  numer homologacji – te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej, która znajduje się na zbiorniku LPG )

– wpłata w wysokości 52,50zł na kontro Transportowego Dozoru Technicznego Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 70 1130 1017 0020 1237 5820 0003, przy której należy załączyć informację „opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika LPG numer fabryczny…”

– załączenie kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów paszportu

– przesłanie na adres oddziału terenowego własnoręcznie wypełnionego wniosku o wydanie duplikatu

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o i wydawania duplikatów paszportu mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w serwisie internetowym Transportowego Dozoru Technicznego.

Wzoru wniosków do pobrania i wypełnienia poniżej:

Wniosek o wydanie duplikatu ( wersja WORD )
Wniosek o wydanie duplikatu ( wersja PDF )